Working days
Saturday
Sunday
Working days
Saturday
Sunday
geonaplus03@gmail.com
+380664327272

POLITYKA PRYWTNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.MAXI.PARTS

 

1.       Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, czyli podmiotem decydującym o sposobie ich wykorzystania, jest MNK Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ulice Fryderyka Chopina 41/2, adres do korespondencji: ul. Fryderyka Chopina 41/2, 20-023 Lublin, NIP: 7123371252, REGON: 380402511.

MNK Group Sp. z o.o. dalej: Administrator, będący jednocześnie usługodawcą sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.maxi.parts oraz sprzedawcą.

 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

2.       Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa podczas zakładania konta oraz w trakcie współpracy, gdyż jest to niezbędne do:

2.1.    zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (umożliwienia Państwu pełnego korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym założenia i zarządzania kontem, obsługi konta i zawartych za jego pośrednictwem transakcji, obsługi pochodzących od Państwa zgłoszeń kierowanych poprzez formularz kontaktowy oraz kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem usług)

2.2.    zawierania i wykonywania umów sprzedaży (w tym m.in. do kontaktowania się w celach związanych z realizacją zamówienia, wysyłką towaru, obsługą reklamacji)

2.3.    wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych (w tym m.in. obowiązków podatkowych, rachunkowych takich jak np. wystawianie faktur)

2.4.    realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

2.4.1.       prowadzenie działań marketingowych, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego,

2.4.2.       określenie zainteresowań osób korzystających ze sklepu internetowego poprzez monitorowanie wyszukiwanych słów kluczowych w celu dostosowania oferty naszego sklepu do Państwa potrzeb,

2.4.3.       ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń (w tym prowadzenie postępowań windykacyjnych i sądowych).

 

Za Państwa zgodą będziemy przetwarzać dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies. Zgoda może być przez Państwa odwołana w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

3.       Wymagane przez nas dane osobowe

Do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (korzystania ze sklepu internetowego) oraz do zawarcia i wykonania umów sprzedaży wymagamy od Państwa podania następujących danych osobowych: adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o firmie (w tym nazwa firmy, adres siedziby, adres dostawy jeżeli jest inny niż adres siedziby, NIP, REGON). Brak podania powyższych danych uniemożliwia nam zawarcie z Państwem umowy, a tym samym pozbawia Państwa możliwości korzystania z naszego sklepu internetowego i składania zamówień. Odmowa podania przez Państwa innych danych niż powyższe nie rzutuje zatem na możliwość zawarcia i wykonania umowy.

 

4.       Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych możecie Państwo złożyć do nas wniosek o:

4.1.    sprostowanie danych – w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne

4.2.    usunięcie danych – w następujących przypadkach:

4.2.1.       gdy dane nie są już niezbędne do celów w których zostały przez nas zebrane,

4.2.2.       cofniecie Państwo zgodę na przetwarzane przez nas Waszych danych,

4.2.3.       wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Waszych danych,

4.2.4.       dane będą przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem,

4.2.5.       dane powinny być usunięte w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną na rzecz dziecka

4.3.    ograniczenie przetwarzania danych – w następujących przypadkach:

4.3.1.       gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – na czas pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

4.3.2.       gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcecie, aby zostały one usunięte,

4.3.3.       gdy Państwa dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń,

4.3.4.       wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Waszych danych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu

4.4.    dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych)

4.5.    przeniesienie danych do innego administratora lub do Państwa – w następujących przypadkach:

4.5.1.       gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub na podstawie zawartej pomiędzy nami umowy,

4.5.2.       gdy przetwarzane danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

5.       Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych w pkt 4 mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych w następujących przypadkach:

 

5.1.    z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów statystycznych

5.2.    Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

W celu wniesienia sprzeciwu albo realizacji prawa o których mowa w pkt 4 niniejszej polityki prywatności mogą Państwo skontaktować się z nami składając wniosek poprzez e-mail na adres info@mnk.group.pl

 

6.       Skarga

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza

przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7.       Udostępnianie danych

Państwa dane udostępniamy:

7.1.    podmiotom obsługującym nasz system teleinformatyczny lub dostarczającym nam narzędzia teleinformatyczne,

7.2.    podmiotom dostarczającym nam oprogramowanie,

7.3.    podmiotowi obsługującemu płatności w naszym sklepie internetowym,

7.4.    podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, prawne, podatkowe, finansowe, księgowe i rachunkowe,

7.5.    podmiotom prowadzącym działalność kurierską,

7.6.    organom publicznym na ich uzasadnione żądanie.

 

8.       Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe zebrane przez nas:

8.1.    w celu zawarcia i wykonania umowy - przechowujemy przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (w tym przez czas ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony praw) ,

8.2.    w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – przechowujemy przez czas nakazany przez przepisy prawa,

8.3.    w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu (w tym prowadzenia działań marketingowych - przez czas trwania umowy lub do moment wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu).

 

9.       Automatyczna przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

10.   Pliki Cookies

Kiedy odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową i korzystacie ze sklepu internetowego pliki cookies są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.). Serwis maxi.parts używa 2 rodzajów plików cookies: sesyjne i stałe. Pliki sesyjne (pliki tymczasowe) są przechowywane w urządzeniu dopóki nie wylogujecie się Państwo z naszej witryny lub nie zamkniecie przeglądarki. Trwałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do czasu ich usunięcia.

 

Pliki cookies, których używamy:

10.1. podstawowe (konieczne) - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie sklepu internetowego, logowanie do sklepu, poruszanie się po sklepie, zakupy. Zapisanie ich jest niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego,

10.2. funkcjonalne - pliki, które pozwalają zapamiętać Państwa ustawienia i preferencje,

10.3. statystyczne - umożliwiają nam zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze sklepu,

10.4. pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w naszym sklepie internetowym.

 

Jeśli nie zgadzacie się Państwo na zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym, konieczna jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, której używacie podczas przeglądania naszej strony internetowej i jej podstron. W ustawieniach przeglądarki internetowej można wyłączyć pliki cookies lub ograniczyć je do wybranych typów. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jednak ograniczenia dotyczące używania plików cookies mogą utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z naszego sklepu internetowego.

 

11.   Zasady bezpieczeństwa

Należy pamiętać o:

11.1. ustanowieniu loginu i hasła dostępu do konta w sposób uniemożliwiający w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie (zalecany ciąg minimum 8 znaków i cyfr, dużych i małych liter oraz znaku specjalnego),

11.2. wylogowaniu się ze strony www.maxi.parts  każdorazowo po zakończonej sesji,

11.3. zachowaniu loginu i hasła w tajemnicy,

11.4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów,

11.5. korzystaniu ze strony i sklepu internetowego wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie.

 

12.   Zasady usuwanie konta w sklepie internetowym

W każdym czasie możecie Państwo żądać usunięcia swojego konta w sklepie internetowym poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres  info@maxi.parts. Konto zostanie skasowane niezwłocznie po otrzymaniu żądania, jednakże nie wcześniej niż po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Odtworzenie takiego konta nie jest możliwe. W takiej sytuacji dokonanie kolejnego zakupu w sklepie internetowym wymaga ponownego podania danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zamówienia.

 

13.   Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

 

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniecie Państwo poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.maxi.parts